GDPR

Ochrana osobných údajov

Základné ustanovenia

Ochrana osobných údajov našich klientov ako aj iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky objasňujú, akým spôsobom chránime Vaše súkromie pri získavaní, spracovaní a inom nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime predovšetkým  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (“GDPR”).

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje je obchodná spoločnosť KPi media s.r.o., so sídlom Považská 40/A, 040 11 Košice, IČO: 52755142, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl. č.: 47624/V. Prevádzkovateľ má registrované doménové meno patriace webovej adrese www.kpimedia.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás kontaktujte telefonicky na tel. čísle 0908 996 229, poštou na adrese Považská 40/A, 040 11 Košice alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@kpimedia.sk.

Dotknutá osoba a spôsob získavania osobných údajov

Postavenie dotknutej osoby máte, ak spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, pričom ich získavame niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • vyplnením webového formulára na našej webovej adrese kpimedia.sk v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail, odoslaním ktorého nám poskytujete súhlas so spracovaním týchto Vašich osobných údajov,
 • používaním našej webovej adresy kpimedia.sk prostredníctvom súborov cookies,
 • uchádzaním sa o prácu u prevádzkovateľa v rozsahu nevyhnutnom pre posúdenie splnenia požiadaviek viažucich sa na dané pracovné miesto,
 • iným kontaktovaním prevádzkovateľa (napr. e-mailom, cez Facebook Messenger, telefonicky, osobne), predovšetkým v súvislosti a v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie našich služieb.

Spracúvanie súborov cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej adresy www.kpimedia.sk a ktoré používame predovšetkým za účelom zberu štandardných informácií o návštevnosti webovej adresy a spôsobe jej využívania. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej webovej adrese www.kpimedia.sk.

 

Ochrana osobných údajov detí

Vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 16 rokov. V prípade zistenia takejto skutočnosti, budú tieto osobné údaje vymazané zo všetkých databáz a úložísk prevádzkovateľa. V prípade ak ako zákonný zástupca dieťaťa budete mať podozrenie, že Vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje žiadame Vás, aby ste nás v tejto súvislosti kontaktovali na e-mailovej adrese info@kpimedia.sk, a to za účelom schválenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo ich výmazu.

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým preto, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, plniť zákonné a zmluvné povinnosti ako aj chrániť oprávnené záujmy prevádzkovateľa, našich klientov, ako aj iných fyzických osôb.

Vaše osobné údaje spracúvame na účely a na základe nižšie uvedených právnych základov:

Účel Právny základ
Poskytovanie marketingových služieb plnenie zmluvných povinností, GDPR, Občiansky a Obchodný zákonník
Poskytovanie iných ako marketingových služieb plnenie zmluvných povinností, GDPR, Občiansky a Obchodný zákonník
Marketingové účely GDPR, zákon o elektronických komunikáciách, zákon o reklame, zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník
Štatistické a archívne účely GDPR, zákon o archívoch a registratúrach, zákon o štátnej štatistike
Personálne a mzdové účely Zákonník práce, osobitné zákony v oblasti pracovného a daňového práva, zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia
Účtovné a daňové účely Zákon o účtovníctve, osobitné zákony v oblasti správy daní
Plnenie iných zákonných povinností GDPR a iné osobitné zákony

Osobitné ustanovenia o zasielaní marketingových informácií prostredníctvom e-mailovej pošty (newsletter)

Dôvodne predpokladáme, že Vás zaujímajú novinky a aktuálne informácie súvisiace s našou ponukou a poskytovanými službami. Preto, ak ste naším klientom, zasielame Vám marketingové informácie prostredníctvom e-mailovej pošty (newsletter), a to po dobu 5 rokov od Vášho posledného dopytu. V prípade, že nie ste naším klientom, zasielame Vám marketingové informácie prostredníctvom e-mailovej pošty (newsletter) na základe Vášho súhlasu, a to po dobu 5 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch máte právo svoj súhlas so zasielaním marketingových informácií prostredníctvom e-mailovej pošty (newsletter) kedykoľvek odvolať, a to použitím odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej e-mailovej pošte (newsletteri).

Zabezpečenie, sprístupňovanie a zálohovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa. Tieto osoby sú zároveň zaviazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami ako prevádzkovateľom.

Bez súhlasu dotknutej osoby nie sú jej osobné údaje sprístupnené žiadnej inej tretej strane, okrem prípadov, ak je to nevyhnutné na spracovanie dopytu alebo plnenie zákonných alebo zmluvných povinností. V tom prípade sa sprístupnenie realizuje len v nevyhnutnej miere, a to len príjemcovi, ktorý poskytuje dostatočné záruky prijatia primeraných technických a organizačných opatrení na zákonné spracúvanie osobných údajov.

Nerealizujeme cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín, t.j. mimo členských štátov Európskej únie alebo zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Na zabezpečenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, využívame služby a aplikácie tretích strán, a to najmä:

 • služby Google Analytics za účelom analýzy návštevnosti našej webovej adresy, a teda predovšetkým na overenie toho, či je naša webová adresa pre Vás a iných užívateľov zaujímavá a neklesá jej návštevnosť,
 • služieb Google AdWords a Facebook Pixel za účelom personalizácie reklamy, a teda predovšetkým na to, aby sme zabezpečili zobrazovanie reklamy našej webovej adresy hlavne tým užívateľom, ktorí môžu mať o náš obsah, služby a produkty záujem.

Vaše osobné údaje sú zálohované na záložných úložiskách, ktoré slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušeniu dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané bezodkladne potom ako to bude možné.

Uchovávanie osobných údajov

Ako prevádzkovateľ uchovávame Vaše osobné údaje najviac po dobu, kým je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Doba uchovávania vyplýva z príslušných právnych predpisov. V prípade osobných údajov získaných prostredníctvom webového formulára, sú tieto uchované iba po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vášho dopytu,  maximálne však na dobu 12 kalendárnych mesiacov. Ak spracúvame osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, po jeho odvolaní osobné údaje ďalej nespracúvame na daný účel. Tým však nie je dotknuté ďalšie spracovávanie osobných údajov dotknutej osoby na inom právnom základe, najmä pokiaľ ide o plnenie zákonných povinností.

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov tieto práva:

 • Právo odvolať súhlas v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu. Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 • Právo na prístup k Vašim osobným údajom, a to na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
 • Právo na opravu ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne. V tom prípade máte právo požiadať nás, aby sme tieto údaje opravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (zabudnutie) môžete uplatniť napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Toto Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, v prípade zákonom stanovených povinností, ktorými sme viazaní, nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvaniav prípade, ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo ak si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajovmôžete uplatniť prostredníctvom žiadosti o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať voči spracúvaniu údajov je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. Budeme radi, ak predtým ako podáte tento návrh, sa skontaktujete s nami, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť. Návrh sa podáva dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo : +421/2/3231 3214, e-mailová adresa: dozor@pdp.gov.sk.

 

Uplatnenie práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba si môžete uplatniť svoje práva u nás ako prevádzkovateľa, a to písomne na adrese KPi media s.r.o., Považská 40/A, 040 11 Košice alebo elektronicky na emailovej adrese info@kpimedia.sk. Ako prevádzkovateľ Vám poskytneme informácie o opatreniach, ktoré sme na základe Vašej žiadosti prijali do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. O týchto skutočnostiach Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s uvedením dôvodov predĺženia lehoty. Na Vašu žiadosť odpovieme v takej podobe, v akej nám bola doručená, ak ako dotknutá osoba nepožiadate o poskytnutie informácie iným spôsobom.

Zmeny podmienok ochrany osobných údajov

Vzhľadom na to, že ochrana osobných údajov nie je jednorazovou záležitosťou, niektoré informácie obsiahnuté v týchto podmienkach sa môžu zmeniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo tieto podmienky upraviť alebo zmeniť. Nové znenie podmienok zverejníme na webovej adrese www.kpimedia.sk.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2021.

COOKIES

Tieto zásady používania súborov cookies a podobných technológií sa vzťahujú na webové stránky, ktoré sú prevádzkované spoločnosťou KPi media sr.o., IČO: 52755142, Považská 40/A, Košice 040 11, (ďalej len cookies)

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookies umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas vášho pripojenia. Súbory cookies si pamätajú typ používaného prehliadača alebo nastavenia, napríklad jazyk, ktoré ostávajú vašimi predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve webovej stránky.

Na čo používame súbory cookies?

Jednotlivé stránky portfólia našej spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookies:

 • Nevyhnutné súbory cookies: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookies, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.
 • Výkonové súbory cookies: Tieto súbory cookies nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, sú agregované a anonymné.
 • Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookies si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie vašich osobných údajov.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Kontakt

Spojte sa

s nami

Píšte

info@kpimedia.sk

Volajte

+421 908 996 229

Zastavte sa

Hroncova 3, 040 01 Košice

Napíšte nám